รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.4 ครั้งที่ 2  
  งบประมาณ 48,350.00 บาท เบิกจ่าย 36,700.00 บาท คงเหลือ 11,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.20/67 น.ส.ภัสรา บุญทับ 35,150.00 20  ก.พ. 2567
2 คืนเงินยืม บย.20/67 นส.ภัสรา บุญทับ -7,270.00 25  มี.ค. 2567
3 ค่าเช่าห้องประชุม 4,400.00 21  มี.ค. 2567
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ครั้งที่ 2/67ฎ.677/67 4,420.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา