รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  งบประมาณ 17,350.00 บาท เบิกจ่าย 16,980.00 บาท คงเหลือ 370.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฎ.625/67 1,000.00 23  พ.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฎ.624/67 9,400.00 23  พ.ค. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฎ625/67 4,880.00 23  พ.ค. 2567
4 เงินยืม บย.41/2567 (นางภัทรพร ผ่อนผัน) ฎ.667/2567 1,700.00 5  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา