รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ สพท (สถานีแก้หนี้ครู)  
  งบประมาณ 30,890.00 บาท เบิกจ่าย 245.00 บาท คงเหลือ 30,645.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 245.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา