รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้สื่อ DLTV  
  งบประมาณ 2,850.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 2,850.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา