รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,850.00 บาท คงเหลือ 5,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม วันที่ 18,24 พ.ค. 67 ฎ.731/67 1,500.00 19  มิ.ย. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม วันที่ 30 เม.ย. 67 ฎ.677/67 350.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา