รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ของครูภาษาอังกฤษ  
  งบประมาณ 19,200.00 บาท เบิกจ่าย 9,512.00 บาท คงเหลือ 9,688.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 บย.36/2567 (นางสุพิชา เนตรวรนันท์) 11,140.00 7  พ.ค. 2567
2 ส่งคืนเงินเบิกเกินส่งคืน บย.36/2567 -1,628.00 30  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา