รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
  งบประมาณ 16,200.00 บาท เบิกจ่าย 6,800.00 บาท คงเหลือ 9,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม วิยะดา ฎ.625/67 1,600.00 23  พ.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ฎ.677/67 5,200.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา