รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัยในการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ปีงบประมาณ 2567  
  งบประมาณ 9,500.00 บาท เบิกจ่าย 8,150.00 บาท คงเหลือ 1,350.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุเพื่อประชุมตรวจสอบความถูกต้องฯ 650.00 24  เม.ย. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,350.00 23  เม.ย. 2567
3 เงินยืม บย.48/67 น.ส.ฐานิศ หริกจันทร์ ฎ.726/67 6,150.00 19  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา