รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน  
  งบประมาณ 11,850.00 บาท เบิกจ่าย 10,540.00 บาท คงเหลือ 1,310.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (พนิดา)ฎ.607/67 350.00 20  พ.ค. 2567
2 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการ ฎ.602/67 5,300.00 20  พ.ค. 2567
3 บย.51/2567 น.ส.พนิดาฯ ฎ.761/67 4,890.00 1  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา