รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา  
  งบประมาณ 23,500.00 บาท เบิกจ่าย 22,400.00 บาท คงเหลือ 1,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย. 55/67 นางอรศรี มากเกตุ ฏ.842/67 22,400.00 17  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา