รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา  
  งบประมาณ 23,200.00 บาท เบิกจ่าย 385.00 บาท คงเหลือ 22,815.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ฏ.817/67 385.00 12  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา