รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงในตำแหน่งรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา(ใช้งบขับเคลื่อนนโยบาย)  
  งบประมาณ 132,200.00 บาท เบิกจ่าย 122,548.80 บาท คงเหลือ 9,651.20 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดทำป้ายอักษรไฟมฉลุ 950.00 13  พ.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 12,026.00 15  พ.ย. 2566
3 ค่าวัสดุ 980.00 16  พ.ย. 2566
4 ค่าจัดทำเอกสารปฐมนิเทศข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 1,110.00 20  พ.ย. 2566
5 เงินยืม บย.16/67 นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์ 61,400.00 19  ก.พ. 2567
6 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 39,000.00 8  มี.ค. 2567
7 ค่าถ่ายเอกสาร 1,048.80 20  มี.ค. 2567
8 ค่าวัสดุ 225.00 22  มี.ค. 2567
9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฎ.547/67 665.00 18  เม.ย. 2567
10 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฏ.823/67 5,144.00 16  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา