รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ปีงบประมาณ 2567  
  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา