รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  งบประมาณ 21,020.00 บาท เบิกจ่าย 14,370.00 บาท คงเหลือ 6,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.35/67 นส.พัฒน์ชญา ทองแชม 14,370.00 26  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา