รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราชโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
  งบประมาณ 27,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,870.00 บาท คงเหลือ 23,130.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ฎ.772/2567 3,870.00 2  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา