รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย/จุดเน้น สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 2567  
  งบประมาณ 62,674.00 บาท เบิกจ่าย 42,490.00 บาท คงเหลือ 20,184.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.46/67 (นางนพคุณ ลายพรหม) ฎ.724/67 31,900.00 19  มิ.ย. 2567
2 บย.50/67 นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ ฎ.756/67 8,045.00 26  มิ.ย. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางนพคุณ ลายพรหม ฎ.762 2,545.00 1  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา