รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดสโมสรสันนิบาต  
  งบประมาณ 487,300.00 บาท เบิกจ่าย 487,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ฎ.233/67 487,300.00 20  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา