รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดเขาขุนพนม  
  งบประมาณ 495,300.00 บาท เบิกจ่าย 495,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.วัดเขาขุนพนม ฎ.701/67 495,300.00 14  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา