รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดเขา (วันครู2501)  
  งบประมาณ 390,200.00 บาท เบิกจ่าย 390,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.วัดเขา (วันครู 2501) ฎ.700/67 390,200.00 14  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา