รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 135 วันที่ 17-21 มี.ค.67 รร.สองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี  
  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8,000.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา