รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 วันที่ 17 มี.ค.67  
  งบประมาณ 5,518.00 บาท เบิกจ่าย 5,517.60 บาท คงเหลือ 0.40 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่ายแบบทดสอบการแข่งขันด้านคณิตย์ฯ 5,517.60 5  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา