รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  งบประมาณ 7,290.00 บาท เบิกจ่าย 7,290.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.26/67 นส.พัฒน์ชญา ทองแซม 4,415.00 15  มี.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,875.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา