รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ในการขับเคลื่่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  
  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 13,240.00 บาท คงเหลือ 1,760.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.56/67 นายธวัชชัย ใจห้าว ฏ.857/67 13,240.00 18  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา