รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)  
  งบประมาณ 16,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,550.00 บาท คงเหลือ 13,450.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,550.00 7  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา