รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567   
  งบประมาณ 16,100.00 บาท เบิกจ่าย 14,600.00 บาท คงเหลือ 1,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการแข่งขัน 14,600.00 23  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา