รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ และการ Coaching เป้าหมายชีวิต วันที่ 21-24 มกราคม 2567 รร.บางกอกพาเลส กทม  
  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,558.00 บาท คงเหลือ 4,442.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2,558.00 9  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา