รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล  
  งบประมาณ 18,900.00 บาท เบิกจ่าย 16,770.00 บาท คงเหลือ 2,130.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.14/67 นางภิรมย์ ยอดพิจิตร 18,900.00 24  ม.ค. 2567
2 คืนเงินยืม บย.14/67 นางภิรมย์ ยอดพิจิตร -2,900.00 30  ม.ค. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฎ.677/67 770.00 6  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา