รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์  
  งบประมาณ 7,975.00 บาท เบิกจ่าย 7,975.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มวล. 2,200.00 6  พ.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,775.00 22  พ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา