รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านทุ่งเกราะ  
  งบประมาณ 88,000.00 บาท เบิกจ่าย 80,600.00 บาท คงเหลือ 7,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม พ.ย.-ธ.ค. 66 29,600.00 29  ม.ค. 2567
2 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ม.ค.67 16,600.00 9  ก.พ. 2567
3 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ก.พ. - มี.ค.67 34,400.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา