รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านในถุ้ง  
  งบประมาณ 96,000.00 บาท เบิกจ่าย 75,400.00 บาท คงเหลือ 20,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม พ.ย.-ธ.ค. 66 28,600.00 29  ม.ค. 2567
2 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ม.ค.67 16,800.00 9  ก.พ. 2567
3 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ก.พ.67 16,800.00 11  มี.ค. 2567
4 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม มี.ค.67 13,200.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา