รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สพป.นศ.4   
  งบประมาณ 249,606.00 บาท เบิกจ่าย 249,606.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.2/2567 นายธวัชชัย ใจห้าว 178,390.00 3  พ.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,650.00 6  พ.ย. 2566
3 เงินยืม บย.3/2567 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 8,000.00 17  พ.ย. 2566
4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 14,528.00 20  พ.ย. 2566
5 ค่าจัดทำป้ายไวนิล 11,118.00 27  พ.ย. 2566
6 ค่าจัดสถานที่และทำความสะอาดสนามแข่งขัน(ศาลาประชาคม) 1,000.00 1  ธ.ค. 2566
7 ค่าวัสดุจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สร้างค่ายลูกเสือ 4,250.00 1  ธ.ค. 2566
8 ค่าตกแต่งสถานที่ 4,900.00 7  ธ.ค. 2566
9 ค่าเช่าเครื่องเสียงสนามแข่งขันงานศิลปฯ 12,000.00 12  ธ.ค. 2566
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 1,770.00 20  ธ.ค. 2566
11 ค่าเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ 12,000.00 9  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา