รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,360.00 บาท คงเหลือ 4,640.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 บย.9/67 น.ส.สมใจ ศรีธรรมธร 10,760.00 2  ม.ค. 2567
2 คืนเงินยืม บย.9/67 นส.สมใจ ศรีธรรมธร -3,000.00 20  ก.พ. 2567
3 เงินยืม บย.47/2567 น.ส.สมใจ ศรีธรรมธร 7,600.00 19  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา