รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน  
  งบประมาณ 52,067.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 52,067.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา