รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงาน) (300,000+180,405+233,350)  
  งบประมาณ 713,755.00 บาท เบิกจ่าย 711,405.00 บาท คงเหลือ 2,350.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้าง เดือนตุลาคม 2566 89,100.00 2  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 85,100.00 4  ธ.ค. 2566
3 ค่าจ้างเดือนธันวาคม 2566 80,500.00 2  ม.ค. 2567
4 ค่าจ้างนักวิชาการคอมฯ ก.พ.67 7,755.00 4  มี.ค. 2567
5 ค่าจ้าง (8 ราย)เดือนมีนาคม 2567 77,300.00 2  เม.ย. 2567
6 เบิกชดใช้เงินทดรอง ลูกจ้างชั่วคราว มกราคม -กุมภาพันธ์ 2567 139,950.00 4  เม.ย. 2567
7 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการ เมษายน 2567 ฎ.622/67 77,250.00 23  พ.ค. 2567
8 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ค.2567 ฎ.662/67 77,600.00 4  มิ.ย. 2567
9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มิ.ย.2567 ฎ.771/67 77,200.00 2  ก.ค. 2567
10 คืนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.นศ.4 พ.ค.67 -300.00 7  มิ.ย. 2567
11 คืนเงินค่าจ้างเหมาบริการ สพป.นศ.4 พ.ค.67 -50.00 13  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา