รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าวัสดุใช้กับคอมพิวเตอร์ (20,000+10,000+40,000)  
  งบประมาณ 70,000.00 บาท เบิกจ่าย 37,010.00 บาท คงเหลือ 32,990.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่านชาร์จและแท่นชาร์จ 12,100.00 25  ม.ค. 2567
2 ค่าวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 17,100.00 16  พ.ค. 2567
3 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ HP 85Aกลุ่มการเงิน 7,500.00 11  มิ.ย. 2567
4 ค่าลำโพงขนาดเล็ก ฎ.795/67 310.00 5  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา