รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (20,000+10,000+10,000)  
  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 50,620.00 บาท คงเหลือ -10,620.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ(ห้อง รอง ผอ.สพท) 2,300.00 13  พ.ย. 2566
2 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์กลุ่มศึกษานิเทศก์ 7,680.00 20  ธ.ค. 2566
3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.4 001/001/100 ก.การเงิน 2,290.00 25  ม.ค. 2567
4 ค่าซ่อมกล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ 4,950.00 25  ม.ค. 2567
5 ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC -T810W 2,950.00 15  ก.พ. 2567
6 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ก.อำนวยการ 500.00 8  มี.ค. 2567
7 ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สพป.นศ.4 ก.บุคคล 6,200.00 3  เม.ย. 2567
8 ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สพป.นศ.4 ก.บุคคล 2,000.00 24  เม.ย. 2567
9 ค่าซ่อมเครื่องprinter บุคคล ฎ.610/67 4,000.00 21  พ.ค. 2567
10 ค่าซ่อมเครื่องprinter ก.บุคคล ฎ.611/67 1,600.00 21  พ.ค. 2567
11 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ชั้น 4 เครื่องที่2 1,700.00 11  มิ.ย. 2567
12 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเซิฟเวอร์ 900.00 16  พ.ค. 2567
13 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบุคคล ฎ.768/67 3,000.00 2  ก.ค. 2567
14 ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์กล่มศึกษานิเทศ ฏ.798/67 6,000.00 5  ก.ค. 2567
15 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ชั้น 2 4,550.00 15  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา