รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 วัดสุธรรมาราม  
  งบประมาณ 23,400.00 บาท เบิกจ่าย 17,334.00 บาท คงเหลือ 6,066.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.66-ม.ค.67 7,704.00 2  ก.พ. 2567
2 ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.-มี.ค.67 3,852.00 27  พ.ค. 2567
3 ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.67 วัดสุธรรมาราม ฎ.706/67 5,778.00 19  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา