รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าซ่อมยานพาหนะ (20,000+10,000+20,000)  
  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 27,300.00 บาท คงเหลือ 22,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ นข 3350 นศ 13,278.70 22  พ.ย. 2566
2 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ นข 3350 นศ (สายพานและหม้อน้ำ) 6,721.30 22  พ.ย. 2566
3 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ นข 5524 นศ 5,100.00 5  เม.ย. 2567
4 ค่าตรวจซ่อมเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นข 3350 นศ 2,200.00 8  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา