รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้สอยอื่น ๆ (170,000+159,595+296,650)  
  งบประมาณ 626,245.00 บาท เบิกจ่าย 664,033.98 บาท คงเหลือ -37,788.98 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.1/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ 19,940.00 19  ต.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นายสพล ชูทอง) 6,450.00 25  ต.ค. 2566
3 ค่าประกันภัยรถส่วนราชการ (นางลำใย หนูน้อย) 582.00 25  ต.ค. 2566
4 รับคืนเงินยืม บย.1/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ -843.00 3  พ.ย. 2566
5 ค่าจัดทำป้ายไวนิล 2,140.00 1  พ.ย. 2566
6 ค่าติดตั้งหลอดไฟเพิ่มแสงสว่าง(ห้อง รอง ผอ.สพท.) 3,965.00 13  พ.ย. 2566
7 ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมซ่อม 4,300.00 13  พ.ย. 2566
8 ค่าต่ออายุเว็บโฮสติ้งและโดเมน www.pnst4.go.th ประจำปี 2567 4,956.00 13  พ.ย. 2566
9 ค่าพวงมาลา วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 2,000.00 16  พ.ย. 2566
10 เงินยืม บย.4/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ ประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ 20,197.00 17  พ.ย. 2566
11 ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2566 4,272.80 20  พ.ย. 2566
12 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 350.00 22  พ.ย. 2566
13 ค่าซ่อมประตู ห้อง ผอ. 450.00 22  พ.ย. 2566
14 ค่าแก้ไขป้าย ชื่อและตำแหน่ง รอง.ผอ. 1,260.00 22  พ.ย. 2566
15 ค่านาฬิกาติดผนังห้อง 1,650.00 27  พ.ย. 2566
16 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.4 2,098.00 1  ธ.ค. 2566
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นายสพล ชูทอง) 15,410.00 4  ธ.ค. 2566
18 ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์นโยบายและจุดเน้น สพป.นศ.4 627.00 7  ธ.ค. 2566
19 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (นายสพล ชูทอง) 4,230.00 8  ธ.ค. 2566
20 รับคืนเงินยืม บย.4/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ -5,410.00 8  ธ.ค. 2566
21 ค่าบริการเว็บโฮสติ้งฯ 5,629.00 13  ธ.ค. 2566
22 ค่าจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด วันสมเด็จพระธีรราชเจ้า 1,500.00 15  ธ.ค. 2566
23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสิริวรรณา) 1,070.00 15  ธ.ค. 2566
24 เงินยืม บย.7/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ 20,197.00 15  ธ.ค. 2566
25 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 2,100.00 20  ธ.ค. 2566
26 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 4,700.00 20  ธ.ค. 2566
27 ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 3,232.80 20  ธ.ค. 2566
28 ค่าจัดทำป้ายโฟมบอร์ด 1,200.00 2  ม.ค. 2567
29 ค่าโปรแกรม Google Workspace ofr Education 8,346.00 5  ม.ค. 2567
30 ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2566 3,837.60 9  ม.ค. 2567
31 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 1,870.00 9  ม.ค. 2567
32 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม (นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์) 525.00 12  ม.ค. 2567
33 ค่าใข้จ่ายในการประชุม (นางสาวสิริลักษณ์ จุทิ่น) 1,120.00 12  ม.ค. 2567
34 เงินยืม บย.11/2567 น.ส.สุกัญญา พลายแก้ว 7,320.00 12  ม.ค. 2567
35 รับคืนเงินยืม บย.7/67 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ -5,844.00 8  ม.ค. 2567
36 ค่าผ้าเหลืองตกแต่งสถานที่ 9,150.00 26  ม.ค. 2567
37 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,948.00 22  ม.ค. 2567
38 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,470.00 26  ม.ค. 2567
39 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ผอ.สพล 7,360.00 26  ม.ค. 2567
40 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รองจีรวิทย์ 4,672.00 29  ม.ค. 2567
41 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางปรีดา 2,040.00 29  ม.ค. 2567
42 ค่าป้ายไวนิล 851.00 9  ม.ค. 2567
43 ค่าเข้าเล่มเอกสารจัดทำข้อตกลง 240.00 25  ม.ค. 2567
44 เงินยืม บย.15/67 นางภิรมย์ ยอดพิจิตร 22,700.00 1  ก.พ. 2567
45 ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง นข 5524 นศ 2,536.97 1  ก.พ. 2567
46 ค่าจัดทำคู่มือประสานงาน สพท.นศ.4 16,250.00 2  ก.พ. 2567
47 ค่าใช้จ่ายในการอบรม นางสิริวรรณา 3,800.00 9  ก.พ. 2567
48 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นส.สิริลักษณ์ 2,025.00 9  ก.พ. 2567
49 ค่าใช้จ่ายในการประชุม พฤหัสเช้า สพฐ. 6,825.00 9  ก.พ. 2567
50 เงินยืม บย.17/67 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ 20,397.00 13  ก.พ. 2567
51 ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2567 4,964.00 15  ก.พ. 2567
52 ค่าล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 7,400.00 21  ก.พ. 2567
53 ค่าเก็บขยะ กุมภาพันธ์ 2567 500.00 22  ก.พ. 2567
54 ค่าย้ายป้ายไฟ ก.กฏหมายและคดี 2,800.00 8  มี.ค. 2567
55 เงินยืม บย.24/67 นส.พนิดา มณี 6,780.00 8  มี.ค. 2567
56 คืนเงิน บย.11/67 นส.สุกัญญา พลายแก้ว -3,040.00 1  ก.พ. 2567
57 คืนเงิน บย.15/67 นางภิรมย์ ยอดพิจิตร -100.00 7  ก.พ. 2567
58 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2,880.00 15  มี.ค. 2567
59 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รองศิริพร 19,190.00 15  มี.ค. 2567
60 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รองเริงศักดิ์ 14,820.00 15  มี.ค. 2567
61 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ศน.สุภักดิ์ 2,140.00 15  มี.ค. 2567
62 เงินยืม บย.29/67 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ 17,597.00 15  มี.ค. 2567
63 ค่าเก็บขยะ มีนาคม 2567 500.00 20  มี.ค. 2567
64 ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 5,484.00 20  มี.ค. 2567
65 ธงตราสัญลักษณ์ 1,680.00 20  มี.ค. 2567
66 ีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายทวัชชัย ใจห้าว 550.00 20  มี.ค. 2567
67 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นส.วนิดา 462.00 20  มี.ค. 2567
68 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 15,167.00 20  มี.ค. 2567
69 รับคืนเงินยืม บย.17/67 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ -5,790.00 18  มี.ค. 2567
70 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.แผน 2,450.00 27  มี.ค. 2567
71 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.บุคคล 315.00 27  มี.ค. 2567
72 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.อำนวยการ 1,015.00 27  มี.ค. 2567
73 ค่าจ้างติดตั้งหลอดไฟบริเวณอาคารสำนักงาน 7,900.00 28  มี.ค. 2567
74 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รองจีรวิทย์ 8,740.00 28  มี.ค. 2567
75 เงินยืม บย.31/67 นางนพคุณ ลายพรหม 1,225.00 3  เม.ย. 2567
76 ค่าจัดทำเล่มหนังสือแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 1,067.00 3  เม.ย. 2567
77 ค่าใช้จ่ายดำเนินการขายทอดตลาดอาคารฯ 980.00 4  เม.ย. 2567
78 เบิกชดใช้ค่า พรบ.รถยนต์ นข 5524 นางลำใย 1,130.00 4  เม.ย. 2567
79 คืนเงินยืม บย.29/67 นางสุภาภรณ์ ฏ.431 -2,724.00 3  เม.ย. 2567
80 เงินยืม บย.32/67 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ 17,597.00 9  เม.ย. 2567
81 เงินยืม บย.21/67 นส.สมใจ ศรีธรรมธร 4,484.00 22  ก.พ. 2567
82 คืนเงินยืม บย.21/67 นส.สมใจ ศรีธรรมธร -88.00 18  มี.ค. 2567
83 คืนเงินยืม บย.24/67 นส.พนิดา มณี -240.00 3  เม.ย. 2567
84 ค่าเก็บขยะ เมษายน 2567 500.00 11  เม.ย. 2567
85 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (นางปรีดา ไชยประภา) ฎ.547/66 315.00 18  เม.ย. 2567
86 ค่าใช้จ่ายไปราชการรองเริงศักดิ์ จ.สุราษฎร์ 750.00 18  เม.ย. 2567
87 ค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางสุภาภรณ์)ฎ.547 14,273.00 18  เม.ย. 2567
88 เบิกชดใช้ค่า พรบ.รถยนต์ นข 3350 นางลำใย 1,158.00 23  เม.ย. 2567
89 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. 315.00 24  เม.ย. 2567
90 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. 1,530.00 24  เม.ย. 2567
91 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ย้ายข้าราชการครูฯ 2,380.00 24  เม.ย. 2567
92 ค่าถ่ายเอกสาร มี.ค.67 6,196.80 24  เม.ย. 2567
93 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางอรศรี มากเกตุ 6,700.00 23  เม.ย. 2567
94 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นายสพล ชูทอง) 8,040.00 7  พ.ค. 2567
95 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (นางภิรมย์) 525.00 7  พ.ค. 2567
96 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (นางภิรมย์ รอดพิจิตร) 2,950.00 7  พ.ค. 2567
97 ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 3,600.00 7  พ.ค. 2567
98 เงินยืม บย.37/2567 (นางจารีพร) 17,597.00 7  พ.ค. 2567
99 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ฎ.589/67 500.00 15  พ.ค. 2567
100 ค่าถ่ายเอกสาร(ประเมินข้าราชการครู) ฎ.609/67 1,760.00 21  พ.ค. 2567
101 ค่าใช้จ่ายในการประชุมโครงการสุขาดี มีความสุข ฎ.625/67 1,645.00 23  พ.ค. 2567
102 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ชุติกาญจน์ ฎ.625/67 525.00 23  พ.ค. 2567
103 ค่าจ้างเหมาดำเนินการคัดเลือก รอง ผอ..ผอ.ร.ร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฎ.658/67 61,373.02 4  มิ.ย. 2567
104 รับคืนเงินยืม บย.37/2567 (นางจารีพร) -854.00 28  พ.ค. 2567
105 เงินยืม บย.39/2567 (นางสุธิดา ประมัยพิมพ์) ฎ.665/6 11,190.00 5  มิ.ย. 2567
106 ค่าถ่ายเอกสาร (พฤษภาคม 2567) ฎ.669/67 2,859.20 5  มิ.ย. 2567
107 ค่าจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฎ.668/67 7,000.00 5  มิ.ย. 2567
108 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลสอบรองผอ.และค่าซ่อมไฟกลุ่มบุคคล 1,680.00 13  พ.ค. 2567
109 ค่าถ่ายเอกสาร เม.ย.67 2,326.40 16  พ.ค. 2567
110 ค่าจัดทำแผงกั้นสถานที่ราชการ 3 ชุด 20,400.00 16  พ.ค. 2567
111 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ฎ.679/67 1,140.00 7  มิ.ย. 2567
112 ค่าธูปเทียนไฟฟ้า ฏ.687 545.00 11  มิ.ย. 2567
113 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มิ.ย.67 ฏ.691/67 500.00 12  มิ.ย. 2567
114 เงินยืม บย.45/67 นางจารีพร จุลวัจน์ 18,397.00 19  มิ.ย. 2567
115 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์ ฎ.757/67 2,660.00 26  มิ.ย. 2567
116 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางภิรมย์ ยอดพิจิตร ฎ.757/67 4,605.00 26  มิ.ย. 2567
117 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางนพคุณ ลายพรหม ฎ.751/67 770.00 21  มิ.ย. 2567
118 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางนพคุณ ลายพรหม ฎ.751/67 1,295.00 21  มิ.ย. 2567
119 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางปรีดา ไชยประภา ฎ.751/67 3,570.00 21  มิ.ย. 2567
120 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นส.พุธิตา สุขศรีสังข์ ฎ.751/67 1,890.00 21  มิ.ย. 2567
121 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ผอ.สพล ชูทอง ฎ.751/67 10,110.00 21  มิ.ย. 2567
122 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รองศิริพร ใจห้าว ฎ.751/67 3,532.00 21  มิ.ย. 2567
123 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางปรีดา ไชยประภา ฎ.731/67 1,285.00 19  มิ.ย. 2567
124 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางภิรมย์ ยอดพิจิตร ฎ.731/67 1,745.00 19  มิ.ย. 2567
125 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ผอ.สพล ชูทอง ฎ.731/67 6,068.39 19  มิ.ย. 2567
126 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์ ฎ.731/67 480.00 19  มิ.ย. 2567
127 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางปรีดา ไชยประภา ฎ.731/67 2,030.00 19  มิ.ย. 2567
128 ค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ ฎ.579/67 560.00 9  พ.ค. 2567
129 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ตรวจราชการ ฎ.579/67 105.00 9  พ.ค. 2567
130 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการน.ส.จิรวรรณ ฎ579/67 1,120.00 9  พ.ค. 2567
131 ค่าใช้จ่ายในการประชุมพฤหัสเช้า 9 ครั้ง ฎ.579/67 4,725.00 9  พ.ค. 2567
132 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.นโยบายและแผน 20 พ.ค.67 ฎ.677/67 455.00 6  มิ.ย. 2567
133 ค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณาพี่เลี้ยงเด็กฯ ฎ.677/67 525.00 6  มิ.ย. 2567
134 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคัดเลือก ผอ/รอง ผอ. ฎ.677/67 1,365.00 6  มิ.ย. 2567
135 ค่าจัดพิมพ์บัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ ฎ.767/67 12,500.00 2  ก.ค. 2567
136 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง (วันวาเลนไทม์) ฎ.772/67 665.00 2  ก.ค. 2567
137 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางสุรภี พรหมสุข ฎ.677/67 7,170.00 6  มิ.ย. 2567
138 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นส.พุธิตา สุขศรีสังข์ ฎ.762/67 2,170.00 1  ก.ค. 2567
139 เงินยืม บย.52/67 นางภัทรพร ผ่อนผัน ฎ.810/67 7,680.00 10  ก.ค. 2567
140 คืนเงินยืม บย.32/67 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ -2,206.00 13  พ.ค. 2567
141 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นส.ชุติกาญจน์ นุ้ยเครือ ฏ.817/67 490.00 12  ก.ค. 2567
142 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางภัทรวดี สมจิตต์ ฏ.817/67 2,625.00 12  ก.ค. 2567
143 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางพิสมัย หนูกัน ฏ.817/67 700.00 12  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา