รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอาหารทำการนอกเวลา (20,000+10,000+20,000)  
  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 47,080.00 บาท คงเหลือ 2,920.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9,780.00 11  ม.ค. 2567
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 10,220.00 21  ก.พ. 2567
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2,460.00 10  เม.ย. 2567
4 กลุ่มนโยบายและแผน 3,920.00 26  เม.ย. 2567
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4,200.00 24  พ.ค. 2567
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2,520.00 24  พ.ค. 2567
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3,780.00 24  พ.ค. 2567
8 กลุ่มบริหารงานบุคคล 840.00 24  พ.ค. 2567
9 กลุ่มนโยบายและแผน ฎ.663/57 2,640.00 4  มิ.ย. 2567
10 กลุ่มบริหารงานบุคคล ฎ.664/67 6,720.00 4  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา