รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (40,000+40,000+40,000)   
  งบประมาณ 120,000.00 บาท เบิกจ่าย 77,804.00 บาท คงเหลือ 42,196.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 9,500.00 22  พ.ย. 2566
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ย. 66 8,000.00 25  ธ.ค. 2566
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 66 10,000.00 12  ม.ค. 2567
4 ค่าน้ำมันเชื้ีอเพลิง ม.ค.67 9,000.00 16  ก.พ. 2567
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.67 6,500.00 20  มี.ค. 2567
6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค 67 11,304.00 24  เม.ย. 2567
7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. 67 10,000.00 16  พ.ค. 2567
8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค. 67 13,500.00 11  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา