รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท คร้้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)  
  งบประมาณ 2,484,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,484,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ตุลาคม 2566 630,000.00 9  พ.ย. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน พฤศจิกายน 2566 621,000.00 7  ธ.ค. 2566
3 ค่าจ้างบริการธุรการโรงเรียน ธันวาคม 2566 621,000.00 5  ม.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน มกราคม 2567 612,000.00 7  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา