รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 2  
  งบประมาณ 25,700.00 บาท เบิกจ่าย 20,515.00 บาท คงเหลือ 5,185.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ก.พ.-มี.ค.67 20,515.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา