รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 28 กพ. 2567สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ  
  งบประมาณ 11,350.00 บาท เบิกจ่าย 5,332.00 บาท คงเหลือ 6,018.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ NT 500.00 20  มี.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4,832.00 22  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา