รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)  
  งบประมาณ 2,961,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,961,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 675,000.00 30  ต.ค. 2566
2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธุรการโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2566 33,750.00 30  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน พฤศจิกายน 2566 660,000.00 20  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบประกันสังคม ธุรการโรงเรียน พฤศจิกายน 2566 33,000.00 20  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พฤศจิกายน 2566 22,000.00 7  ธ.ค. 2566
6 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ธันวาคม 2566 660,000.00 18  ธ.ค. 2566
7 เงินสมทบประกันสังคม ธุรการโรงเรียน ธันวาคม 2566 33,000.00 18  ธ.ค. 2566
8 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(จ้างเหมาบริการ) ธันวาคม 2566 30,000.00 5  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มกราคม 2567 660,000.00 19  ม.ค. 2567
10 เงินสมทบประกันสังคม ธุรการโรงเรียน มกราคม 2567 33,000.00 19  ม.ค. 2567
11 ค่าจ้าง รร.บ้านอินทนิน ลาออก มค.67 -15,000.00 29  ม.ค. 2567
12 ประกันสังคม รร.บ้านอินทนิน ลาออก มค.67 -750.00 29  ม.ค. 2567
13 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มกราคม 2567 40,626.00 7  ก.พ. 2567
14 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน กุมภาพันธ์ 2567 96,374.00 19  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา