รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 14 กพ. 2567สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ   
  งบประมาณ 11,510.00 บาท เบิกจ่าย 4,679.60 บาท คงเหลือ 6,830.40 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.16/67 นส.สุนัฎฐา เจริญผล 7,000.00 12  ก.พ. 2567
2 ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ 409.60 5  มี.ค. 2567
3 คืนเงินยืม บย.16/67 นส.สุนัฎฐา เจริญผล -2,730.00 28  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา