รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา  
  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.34/67 นายนรินทร์ ดำฤทธิ์ 10,000.00 22  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา