รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 1  
  งบประมาณ 900.00 บาท เบิกจ่าย 900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ พ.ย. 66 330.00 25  ธ.ค. 2566
2 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ธ.ค.66 - ม.ค.67 570.00 9  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา