รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 1   
  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ชุมชนวัดอินทคีรี ซ่อมแซมยานพาหนะ ฎ.754/67 48,050.00 21  มิ.ย. 2567
2 รร.ชุมชนวัดอินทคีรี น้ำมัน ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67 ฎ.755/67 18,000.00 21  มิ.ย. 2567
3 รร.ชุมชนวัดอินทคีรี ธ.ค. 66 ฎ.600/67 33,950.00 16  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา