รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)  
  งบประมาณ 1,512,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,512,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรง ตุลาคม 2566 (ตกเบิก) 342,000.00 6  พ.ย. 2566
2 เงินสมทบประกันสังคม ตุลาคม 2566 (ตกเบิก) 17,100.00 6  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างนักการภารโรง พฤศจิกายน 2566 342,000.00 20  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบประกันสังคม พฤศจิกายน 2566 17,100.00 20  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างนักการภารโรง(จ้างเหมา) ร.ร.วัดพรหมโลก ร.ร.บ้านวังลุง 15,900.00 13  ธ.ค. 2566
6 ค่าจ้างนักการภารโรง ธันวาคม 2566 342,000.00 18  ธ.ค. 2566
7 เงินสมทบประกันสังคม ธันวาคม 2566 17,100.00 18  ธ.ค. 2566
8 ค่าจ้างนักการภารโรง (เหมาจา่ย) ธันวาคม 2566 18,000.00 5  ม.ค. 2567
9 ค่าจ้างนักการภารโรง มกราคม 2567 342,000.00 19  ม.ค. 2567
10 เงินสมทบประกันสังคม มกราคม 2567 17,100.00 19  ม.ค. 2567
11 นักการภารโรง รร.วัดพระอาสน์ ลาออก มค.67 -7,838.71 29  ม.ค. 2567
12 รับคืนประกันสังคม รร.วัดพระอาสน์ ลาออก มค.67 -367.00 29  ม.ค. 2567
13 ่ค่าจ้างนักการภารโรง (จ้างเหมา) มกราคม 2567 18,000.00 7  ก.พ. 2567
14 ค่าจ้างนักการภารโรง กุมภาพันธ์ 2567 31,905.71 19  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา